برادران


معرفی


27
13
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
برفیان آمل
6
2.5
40 * 80
برادران
0
5850
1398-07-22 09:24:27

کالا ها

نبشی
4
ذوب آهن اصفهان
6 متری
4
4
برادران
0
4600
1398-05-20 14:17:17
نبشی
5
ماهان اصفهان
6 متری
5
4
برادران
0
45500
1398-05-08 18:52:53
نبشی
4
زنجان
6 متری
4
4
برادران
0
45500
1398-05-08 18:52:31


قیمت پیشنهادی

شرکت رادین فولاد مهام
3750
3700
متغیر
1397-04-25 15:15:50
اهن الات حاج محمدی
6200
0
تهران شرق
1398-05-20 15:04:13
آهن البرز
5200
0
تهران شرق
1398-05-21 16:36:11
مینایی
7000
0
جهان پروفیل پارس
1398-09-20 10:10:33