فرید


معرفی


413
8
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
درپاد
A3
12 متری
مشکی
10
فرید
4100
0
1398-07-23 10:37:13

کالا ها

میلگرد
8
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
8
فرید
0
4100
1398-07-23 10:37:20
میلگرد
10
درپاد
A3
12 متری
مشکی
10
فرید
4100
0
1398-07-23 10:37:13
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
فرید
0
4100
1398-07-23 10:37:08
میلگرد
10
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
10
فرید
4042
0
1398-07-14 11:04:46
میلگرد
22
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
22
فرید
3942
0
1398-07-14 11:04:46


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10
1397-12-05 02:21:19