روزبهی


معرفی


414
12
0

کالا انتخاب شده

نبشی
5
ذوب آهن اصفهان
6 متری
5
5
روزبهی
0
4450
1398-07-26 08:35:38

کالا ها

میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
روزبهی
0
40800
1398-07-28 19:20:50
میلگرد
16
صبا فولاد زاگرس
A3
12 متری
مشکی
16
روزبهی
0
4080
1398-07-26 08:36:21
ورق
سمنان
رول پابرش
0.55
1.25
روزبهی
0
88000
1398-07-26 08:36:01
نبشی
5
ذوب آهن اصفهان
6 متری
5
5
روزبهی
0
4450
1398-07-26 08:35:38
میلگرد
16
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
16
روزبهی
4700
0
1398-03-11 14:15:01


قیمت پیشنهادی

تجارت غرب
4355
43501
سپاهان
5
1397-09-12 03:47:10
آهن آلات نوري
5050
5000
ناب تبریز
5
1398-02-31 12:30:22
آهن آلات نوري
5050
5000
یاوران زنجان
5
1398-03-02 13:15:33
آهن آلات نوري
5050
5000
ظهوریان
5
1398-02-30 16:05:07