روزبهی


معرفی


414
12
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
روزبهی
0
40800
1398-07-28 19:20:50

کالا ها

میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
روزبهی
0
40800
1398-07-28 19:20:50
میلگرد
16
صبا فولاد زاگرس
A3
12 متری
مشکی
16
روزبهی
0
4080
1398-07-26 08:36:21
ورق
سمنان
رول پابرش
0.55
1.25
روزبهی
0
88000
1398-07-26 08:36:01
نبشی
5
ذوب آهن اصفهان
6 متری
5
5
روزبهی
0
4450
1398-07-26 08:35:38
میلگرد
16
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
16
روزبهی
4700
0
1398-03-11 14:15:01


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
20
1396-09-12 10:54:10
بورس میلگرد
2110
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
20
1397-12-05 02:21:19