بازرگانی رضائی


معرفی


4
2
0

کالا انتخاب شده

لوله
1
اهواز
1
3
بازرگانی رضائی
950000
1398-08-04 13:49:36

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
فابریک
4
1
بازرگانی رضائی
0
1
1398-08-11 13:46:01
لوله
1
اهواز
1
3
تست آب توکار
بازرگانی رضائی
950000
1398-08-04 13:49:36


قیمت پیشنهادی

تناژ آسیا
988000
0
سپاهان
1
1398-04-21 13:04:30
فروشگاه ۵۹۵
7100
0
سپاهان
1
1398-04-22 12:10:54
آهن آلات علی کریمی
8420
0
سپاهان
1
1398-04-22 12:50:46
فروشگاه فجر
166000
0
سپاهان
1
1398-04-22 13:37:31