بازرگانی رضائی


معرفی


4
2
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
فابریک
4
1
بازرگانی رضائی
0
1
1398-08-11 13:46:01

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
فابریک
4
1
بازرگانی رضائی
0
1
1398-08-11 13:46:01
لوله
1
اهواز
1
3
تست آب توکار
بازرگانی رضائی
950000
1398-08-04 13:49:36


قیمت پیشنهادی

آهن آلات عرفان
2910
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
0
4700
مبارکه
1397-12-05 02:21:23
آهن آلات حیدریان
0
6280
فولاد مبارکه
1398-01-27 09:29:29
آهن آلات حیدریان
0
6260
فولاد مبارکه
1398-01-27 09:29:29