ورق کریمی


معرفی


29
6
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
ورق کریمی
0
1180000
1398-08-13 15:26:09

کالا ها

تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
ورق کریمی
0
995000
1398-08-13 15:26:52
تیرآهن
14
فایکو
انبار تهران
14
ورق کریمی
0
815000
1398-08-13 15:26:21
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
ورق کریمی
0
1180000
1398-08-13 15:26:09
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
ورق کریمی
0
815000
1398-08-13 15:25:31
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
ورق کریمی
0
1180000
1398-08-13 15:25:15


قیمت پیشنهادی

تیرآهن پارسه
655000
0
ذوب آهن
18
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
545000
0
فایکو
18
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
560000
0
آرین
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه حافظ
652000
0
ذوب آهن
18
1397-12-05 02:21:19