برشکاری مبین


معرفی


5
2
0

کالا انتخاب شده

ورق
اکسین
ST37
فابریک 6 متری
20
2
برشکاری مبین
5200
0
1398-08-19 11:10:26

کالا ها

ورق
اکسین
ST37
فابریک 6 متری
20
2
برشکاری مبین
5200
0
1398-08-19 11:10:26
ورق
اکسین
ST37
فابریک 6 متری
20
ابعادی
برشکاری مبین
5500
5700
1398-08-19 11:08:01


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
3865
0
کاویان
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
16000
0
اکسین
1399-08-07 12:08:57
اهن الات نامدار ودارا
5
3700
کاویان
1397-10-25 07:34:05
اهن الات نامدار ودارا
5
3680
کاویان
1397-10-25 07:34:05