اصلانی


معرفی


229
4
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
65
روس
انبار تهران
65
اصلانی
0
15500
1398-08-27 17:47:46

کالا ها

تیرآهن
65
روس
انبار تهران
65
اصلانی
0
15500
1398-08-27 17:47:46
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
اصلانی
0
6700
1398-06-04 14:27:53
تیرآهن
14
چین
انبار تهران
14
اصلانی
0
8800
1398-06-04 14:27:33
میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
اصلانی
0
4620
1398-03-22 18:45:09


قیمت پیشنهادی