فرید


معرفی


426
10
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
فرید
0
4350
1398-09-02 09:40:56

کالا ها

میلگرد
20
پرشین
A3
12 متری
مشکی
20
فرید
0
4380
1398-09-02 09:44:11
میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
فرید
0
4350
1398-09-02 09:40:56
میلگرد
8
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
8
فرید
0
4100
1398-07-23 10:37:20
میلگرد
10
درپاد
A3
12 متری
مشکی
10
فرید
4100
0
1398-07-23 10:37:13
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
فرید
0
4100
1398-07-23 10:37:08


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 02:21:22