ورق کریمی


معرفی


47
23
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
8
ذوب آهن
انبار تهران
8
ورق کریمی
0
600
1398-09-03 14:56:03

کالا ها

تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
ورق کریمی
0
1225000
1398-09-09 14:21:53
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
ورق کریمی
835
0
1398-09-06 15:15:33
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
ورق کریمی
0
1190
1398-09-05 16:19:41
تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
ورق کریمی
0
990
1398-09-05 16:12:27
میلگرد
20
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
20
ورق کریمی
0
4530
1398-09-05 14:38:25


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
590000
0
ترک
8
1398-05-13 16:09:33
امید
4300
0
ذوب آهن
8
1398-04-22 17:58:10
اهن الات نامدار ودارا
600000
0
اشتهارد
8
1398-07-21 12:13:37
نرخ آهن
1500000
0
ترک
8
1399-07-16 16:07:20