اهن الات حاج محمدی


معرفی


846
339
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
18
روس
انبار تهران
18
اهن الات حاج محمدی
0
1200
1398-09-04 10:55:40

کالا ها

قوطی و پروفیل
صدرا تهران
6
2
اهن الات حاج محمدی
0
23500
1399-10-14 11:35:42
میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حاج محمدی
0
12850
1399-10-13 12:55:13
میلگرد
18
فولاد غرب کرمانشاه
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات حاج محمدی
0
12900
1399-10-13 11:48:41
میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حاج محمدی
10200
0
1399-05-14 16:14:33
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
10100
1399-05-14 12:18:10


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
6805
0
ترک
18
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
7905
0
ترک
18
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
6810
0
کره
18
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
7810
0
کره
18
1397-12-05 02:21:21