ورق کریمی


معرفی


46
23
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
20
ذوب آهن
انبار تهران
20
ورق کریمی
0
1480
1398-09-05 14:34:55

کالا ها

میلگرد
22
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
22
ورق کریمی
0
4480
1398-09-05 14:38:04
میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
ورق کریمی
4530
0
1398-09-05 14:37:17
تیرآهن
20
ذوب آهن
انبار تهران
20
ورق کریمی
0
1480
1398-09-05 14:34:55
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
ورق کریمی
0
1175
1398-09-04 14:45:28
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
ورق کریمی
0
835
1398-09-04 14:44:46


قیمت پیشنهادی

تیرآهن پارسه
840000
0
ذوب آهن
20
1397-12-05 02:21:19
بنگاه حافظ
828000
0
ذوب آهن
20
1397-12-05 02:21:19
اهن الات نامدار ودارا
1105005
0
ذوب آهن
20
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
1100005
0
ذوب آهن
20
1397-12-05 02:21:21