اهن الات حاج محمدی


معرفی


532
272
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات حاج محمدی
0
4580
1398-09-12 10:49:17

کالا ها

میلگرد
18
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات حاج محمدی
0
4900
1398-10-29 15:46:15
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
4900
0
1398-10-29 15:41:50
قوطی و پروفیل
پایا اصفهان
6
4
10 * 10
اهن الات حاج محمدی
6950
0
1398-10-29 15:37:50
قوطی و پروفیل
پایا اصفهان
6
2
اهن الات حاج محمدی
0
7000
1398-10-29 15:33:16
نبشی
4
نستا
6 متری
4
2
اهن الات حاج محمدی
0
5500
1398-10-25 15:19:53


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 02:21:22