مینایی


معرفی


7
2
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2.5
50 * 100
مینایی
0
7000
1398-09-20 10:10:33

کالا ها

قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2.5
50 * 100
مینایی
0
7000
1398-09-20 10:10:33
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
2
40 * 40
مینایی
0
7000
1398-09-20 10:09:45


قیمت پیشنهادی

شرکت رادین فولاد مهام
3750
3700
متغیر
1397-04-25 15:15:50
اهن الات حاج محمدی
6200
0
تهران شرق
1398-05-20 15:04:13
آهن البرز
5200
0
تهران شرق
1398-05-21 16:36:11
برادران
5850
0
برفیان آمل
1398-07-22 09:24:27