بازرگانی مشاور


معرفی


63
34
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
18
بازرگانی مشاور
0
4800
1398-09-23 12:08:58

کالا ها

میلگرد
18
پرشین
A3
12 متری
مشکی
18
بازرگانی مشاور
0
4650
1398-09-26 21:25:23
میلگرد
20
فایکو
A3
12 متری
مشکی
20
بازرگانی مشاور
4650
0
1398-09-26 21:24:53
میلگرد
18
آریان فولاد
A3
12 متری
مشکی
18
بازرگانی مشاور
0
4650
1398-09-26 21:24:45
میلگرد
20
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
20
بازرگانی مشاور
0
4950
1398-09-26 21:24:36
میلگرد
18
آریا ذوب
A3
12 متری
مشکی
18
بازرگانی مشاور
0
4650
1398-09-26 21:24:27


قیمت پیشنهادی

میلگرد حسنلو
0
53200
نورد تهران
18
1398-04-05 12:38:07
میلگرد حسنلو
52500
52200
نورد تهران
18
1398-04-15 13:25:01
حیدربیگی
4700
4650
نورد تهران
18
1398-04-16 12:18:17