فرید


معرفی


488
32
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
5.5
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
5.5
فرید
0
5100
1398-09-30 09:24:59

کالا ها

میلگرد
20
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
20
فرید
0
4950
1398-10-21 10:16:06
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
فرید
0
49950
1398-10-21 10:15:52
میلگرد
14
پرشین
A3
12 متری
مشکی
14
فرید
0
4800
1398-10-17 10:46:10
میلگرد
18
پرشین
A3
12 متری
مشکی
18
فرید
0
4850
1398-10-17 10:45:57
میلگرد
18
میانه
A3
12 متری
مشکی
18
فرید
0
4950
1398-10-15 11:42:51


قیمت پیشنهادی

آهن آلات پناهی
4350
4350
فایکو
5.5
1398-04-16 15:25:49
میلگرد متین
4500
0
کوثر اهواز
5.5
1398-04-29 13:43:23
اهن الات حاج محمدی
10250
0
ذوب آهن
5.5
1399-05-13 15:07:01
آهن آلات امیری
111
0
شاهرود
5.5
1399-07-10 12:23:58