پیشرو صنعت


معرفی


61
21
0

کالا انتخاب شده

ورق
اکسین
ST37
فابریک 6 متری
20
2
پیشرو صنعت
0
6600
1398-09-30 09:50:33

کالا ها

تیرآهن
14
کره
انبار تهران
14
پیشرو صنعت
69500
0
1398-11-13 09:59:42
ورق
کاشان
رول پابرش
0.5
1
پیشرو صنعت
0
101000
1398-10-18 10:40:30
ورق
هفت الماس
رول پابرش
1.5
1.25
پیشرو صنعت
0
92500
1398-10-16 00:16:59
ورق
مبارکه
فابریک
1.5
1.25
پیشرو صنعت
0
9400
1398-10-15 18:36:04
تیرآهن
12
ذوب آهن
انبار تهران
12
پیشرو صنعت
0
775000
1398-10-15 11:15:34


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
3865
0
کاویان
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
15900
0
اکسین
1399-08-06 12:13:25
اهن الات نامدار ودارا
5
3700
کاویان
1397-10-25 07:34:05
اهن الات نامدار ودارا
5
3680
کاویان
1397-10-25 07:34:05