پیشرو صنعت


معرفی


58
21
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
14
کره
انبار تهران
14
پیشرو صنعت
69500
0
1398-11-13 09:59:42

کالا ها

تیرآهن
14
کره
انبار تهران
14
پیشرو صنعت
69500
0
1398-11-13 09:59:42
ورق
کاشان
رول پابرش
0.5
1
پیشرو صنعت
0
101000
1398-10-18 10:40:30
ورق
هفت الماس
رول پابرش
1.5
1.25
پیشرو صنعت
0
92500
1398-10-16 00:16:59
ورق
مبارکه
فابریک
1.5
1.25
پیشرو صنعت
0
9400
1398-10-15 18:36:04
تیرآهن
12
ذوب آهن
انبار تهران
12
پیشرو صنعت
0
775000
1398-10-15 11:15:34


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
7105
0
ترک
14
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
6910
0
کره
14
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
7010
0
کره
14
1397-12-05 02:21:21
اصلانی
8800
0
چین
14
1398-06-04 14:27:33