گروه صنعتی عرشه کاران


معرفی


2
1
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
1
1
گروه صنعتی عرشه کاران
0
140000
1399-03-03 08:59:59

کالا ها

ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
1
1
گروه صنعتی عرشه کاران
0
140000
1399-03-03 08:59:59


قیمت پیشنهادی

برشکاری عیوض خانی
3300
0
قزاق
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات عرفان
3270
0
هفت الماس
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49