دفتر متین


معرفی


7
5
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
پرشین
A3
12 متری
مشکی
20
دفتر متین
7200
1399-03-26 17:44:38

کالا ها

میلگرد
18
پرشین
A3
12 متری
مشکی
18
دفتر متین
7200
1399-03-26 17:44:39
میلگرد
22
پرشین
A3
12 متری
مشکی
22
دفتر متین
7200
1399-03-26 17:44:39
میلگرد
14
پرشین
A3
12 متری
مشکی
14
دفتر متین
0
7200
1399-03-26 17:44:38
میلگرد
20
پرشین
A3
12 متری
مشکی
20
دفتر متین
7200
1399-03-26 17:44:38
میلگرد
16
پرشین
A3
12 متری
مشکی
16
دفتر متین
7200
1399-03-26 17:44:38


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
20
1396-09-12 10:54:10
بورس میلگرد
2110
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
20
1397-12-05 02:21:19