آهن آلات برادران خانوردیلو


معرفی


101
28
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
30
ذوب آهن
کارخانه
30
آهن آلات برادران خانوردیلو
5800000
5800000
1399-04-07 13:40:34

کالا ها

قوطی و پروفیل
یاران
6
2
آهن آلات برادران خانوردیلو
0
15500
1399-04-19 12:37:24
تیرآهن
14
اهواز
انبار تهران
14
آهن آلات برادران خانوردیلو
0
8
1399-04-19 12:37:13
تیرآهن
14
فایکو
انبار تهران
14
آهن آلات برادران خانوردیلو
0
1300000
1399-04-19 12:36:58
تیرآهن
16
فایکو
انبار تهران
16
آهن آلات برادران خانوردیلو
1650000
2000000
1399-04-19 12:35:18
تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
آهن آلات برادران خانوردیلو
0
2200000
1399-04-19 12:33:42


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
2790005
0
ذوب آهن
30
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
2790005
0
ذوب آهن
30
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
2780005
0
ذوب آهن
30
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
3035000
0
ذوب آهن
30
1398-05-13 16:07:55