یاری


معرفی


160
3
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
یاری
9200
1399-04-17 12:20:53

کالا ها

میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
یاری
9200
1399-04-17 12:20:53
میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
یاری
9200
1399-04-17 12:20:53
میلگرد
20
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
20
یاری
9200
1399-04-17 12:20:53


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 02:21:22