آهن آلات برادران خانوردیلو


معرفی


101
28
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
10
ترک
کارخانه
10
آهن آلات برادران خانوردیلو
1250000
1250000
1399-04-09 17:28:46

کالا ها

قوطی و پروفیل
یاران
6
2
آهن آلات برادران خانوردیلو
0
15500
1399-04-19 12:37:24
تیرآهن
14
اهواز
انبار تهران
14
آهن آلات برادران خانوردیلو
0
8
1399-04-19 12:37:13
تیرآهن
14
فایکو
انبار تهران
14
آهن آلات برادران خانوردیلو
0
1300000
1399-04-19 12:36:58
تیرآهن
16
فایکو
انبار تهران
16
آهن آلات برادران خانوردیلو
1650000
2000000
1399-04-19 12:35:18
تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
آهن آلات برادران خانوردیلو
0
2200000
1399-04-19 12:33:42


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
740000
0
ترک
10
1398-04-24 16:03:44
اهن الات نامدار ودارا
755000
0
ترک
10
1397-12-05 02:21:21
اهن الات حاج محمدی
0
4650
ذوب آهن
10
1398-09-11 11:15:26