آسان فولاد ایرانیان


معرفی


-123
12
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
آسان فولاد ایرانیان
0
8000
1399-04-10 17:59:36

کالا ها

میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
آسان فولاد ایرانیان
0
8000
1399-04-10 17:59:36
میلگرد
16
احرامیان یزد
A3
12 متری
مشکی
16
آسان فولاد ایرانیان
7120
0
1399-03-21 14:31:08
تیرآهن
20
ذوب آهن
انبار تهران
20
آسان فولاد ایرانیان
8000
0
1399-03-21 10:41:04
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
آسان فولاد ایرانیان
1500000
0
1399-02-24 14:39:13
ورق
کاویان
به طول
20
1.5
آسان فولاد ایرانیان
0
4630
1397-12-05 02:21:22


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19