آهن آلات جاوید


معرفی


229
10
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
میانه
A3
12 متری
مشکی
18
آهن آلات جاوید
10200
0
1399-04-24 09:17:26

کالا ها

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
آهن آلات جاوید
0
2380000
1399-04-24 09:18:31
تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
آهن آلات جاوید
0
2480000
1399-04-24 09:18:22
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
آهن آلات جاوید
2380000
2380000
1399-04-24 09:18:10
میلگرد
12
سیرجان
A3
12 متری
مشکی
12
آهن آلات جاوید
0
10200
1399-04-24 09:17:34
میلگرد
18
میانه
A3
12 متری
مشکی
18
آهن آلات جاوید
10200
0
1399-04-24 09:17:26


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 02:21:22