آهن آلات جاوید


معرفی


228
10
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
سیرجان
A3
12 متری
مشکی
12
آهن آلات جاوید
0
10200
1399-04-24 09:17:34

کالا ها

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
آهن آلات جاوید
0
2380000
1399-04-24 09:18:31
تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
آهن آلات جاوید
0
2480000
1399-04-24 09:18:22
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
آهن آلات جاوید
2380000
2380000
1399-04-24 09:18:10
میلگرد
12
سیرجان
A3
12 متری
مشکی
12
آهن آلات جاوید
0
10200
1399-04-24 09:17:34
میلگرد
18
میانه
A3
12 متری
مشکی
18
آهن آلات جاوید
10200
0
1399-04-24 09:17:26


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
12
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2135
2100
میانه
12
1396-09-13 15:37:37
بورس میلگرد
2140
0
میانه
12
1397-12-05 02:21:19
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
12
1397-12-05 02:21:22