اهن الات حاج محمدی


معرفی


836
337
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
5.5
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
5.5
اهن الات حاج محمدی
0
10250
1399-05-13 15:07:01

کالا ها

میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حاج محمدی
10200
0
1399-05-14 16:14:33
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
10100
1399-05-14 12:18:10
میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حاج محمدی
0
10200
1399-05-13 15:12:01
قوطی و پروفیل
میلاد یزد
6
1.8
اهن الات حاج محمدی
190000
0
1399-05-13 15:11:22
نبشی
5
آریان
6 متری
5
5
اهن الات حاج محمدی
0
11400
1399-05-13 15:08:49


قیمت پیشنهادی

آهن آلات پناهی
4350
4350
فایکو
5.5
1398-04-16 15:25:49
میلگرد متین
4500
0
کوثر اهواز
5.5
1398-04-29 13:43:23
فرید
5100
0
ذوب آهن
5.5
1398-09-30 09:24:59
آهن آلات امیری
22222
0
ذوب آهن
5.5
1399-07-23 17:41:36