یاری


معرفی


178
2
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
یاری
9150
1399-05-29 18:46:31

کالا ها

میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
یاری
9150
0
1399-05-29 18:46:31
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
یاری
9150
1399-05-29 18:46:31


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 02:21:22