اهن الات حیدری


معرفی


0
2
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
1.5
1
اهن الات حیدری
0
26500
1399-06-31 14:27:27

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
1.5
1
اهن الات حیدری
0
26500
1399-06-31 14:27:27
ورق
مبارکه
ST37
فابریک
2
1
اهن الات حیدری
0
3200
1397-12-05 02:21:21


قیمت پیشنهادی

برشکاری سعید عسگری
5800
0
مبارکه
1398-04-12 16:37:14
آهن آلات رنجبر
7200
0
مبارکه
1398-04-13 12:14:02
آهن نوروزی
7200
7200
مبارکه
1398-04-15 16:34:56
آهن آلات ايفل
15000
0
مبارکه
1399-07-01 16:34:13