آهن برتر


معرفی


3
2
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
1
1.25
آهن برتر
0
25000
1399-06-31 16:23:21

کالا ها

ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
2
1
آهن برتر
0
25900
1399-06-31 16:27:08
ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
1
1.25
آهن برتر
0
25000
1399-06-31 16:23:21


قیمت پیشنهادی

برشکاری عیوض خانی
3300
0
قزاق
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات عرفان
3270
0
هفت الماس
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49