برشکاری نقوی


معرفی


6
7
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
2
1
برشکاری نقوی
0
19900
1399-06-31 17:40:31

کالا ها

ورق
هفت الماس
ST12
2 متری برشی
0.5
1
برشکاری نقوی
0
28000
1399-06-31 17:59:20
ورق
هفت الماس
ST12
2 متری برشی
0.7
1
برشکاری نقوی
0
26500
1399-06-31 17:58:44
ورق
مبارکه
ST37
فابریک
2.5
1.25
برشکاری نقوی
0
19500
1399-06-31 17:58:06
ورق
هفت الماس
ST12
رول پابرش
1.25
1.25
برشکاری نقوی
0
25000
1399-06-31 17:52:12
ورق
هفت الماس
ST12
2 متری برشی
0.9
1
برشکاری نقوی
0
26000
1399-06-31 17:51:32


قیمت پیشنهادی

برشکاری حسینی نسب
3020
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:20
اهن الات حیدری
3200
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
اهن الات خاکسار
3030
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات حیدریان
0
6320
فولاد مبارکه
1398-01-27 09:29:29