آهن آلات ايفل


معرفی


34
5
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
1.5
1.5
آهن آلات ايفل
0
15000
1399-07-01 16:34:13

کالا ها

قوطی و پروفیل
کیان پرشیا
6
2
آهن آلات ايفل
22000
0
1399-07-02 12:10:48
ورق
اکسین
ST37
فابریک 6 متری
12
2
آهن آلات ايفل
0
15100
1399-07-02 12:09:38
ورق
مبارکه
ST52
فابریک
15
1.5
آهن آلات ايفل
15000
0
1399-07-02 12:08:06
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
1.5
1.5
آهن آلات ايفل
0
15000
1399-07-01 16:34:13
لوله
½
چین
½
آهن آلات ايفل
0
29000
1399-07-01 16:32:24


قیمت پیشنهادی

برشکاری سعید عسگری
5800
0
مبارکه
1398-04-12 16:37:14
آهن آلات رنجبر
7200
0
مبارکه
1398-04-13 12:14:02
آهن نوروزی
7200
7200
مبارکه
1398-04-15 16:34:56
اهن الات حیدری
26500
0
مبارکه
1399-06-31 14:27:27