فولاد متین


معرفی


4
7
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
2
1
فولاد متین
25000
1399-07-01 16:59:23

کالا ها

ورق
فولاد مبارکه
رول پابرش
2
1
فولاد متین
26000
0
1399-07-01 19:14:51
ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
2
1
فولاد متین
0
26000
1399-07-01 19:14:38
ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
1.5
1.25
فولاد متین
0
26000
1399-07-01 19:14:14
فولاد آلیاژی
اصفهان
1.7225
25
50
تسمه
فولاد متین
0
25000
1399-07-01 17:11:42
فولاد آلیاژی
اسفراین
1.208
90
میلگرد
فولاد متین
0
60000
1399-07-01 17:08:18


قیمت پیشنهادی

برشکاری حسینی نسب
3020
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:20
اهن الات حیدری
3200
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
اهن الات خاکسار
3030
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات حیدریان
0
6320
فولاد مبارکه
1398-01-27 09:29:29