فولاد متین


معرفی


4
7
0

کالا انتخاب شده

ورق
فولاد مبارکه
رول پابرش
2
1
فولاد متین
26000
0
1399-07-01 19:14:51

کالا ها

ورق
فولاد مبارکه
رول پابرش
2
1
فولاد متین
26000
0
1399-07-01 19:14:51
ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
2
1
فولاد متین
0
26000
1399-07-01 19:14:38
ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
1.5
1.25
فولاد متین
0
26000
1399-07-01 19:14:14
فولاد آلیاژی
اصفهان
1.7225
25
50
تسمه
فولاد متین
0
25000
1399-07-01 17:11:42
فولاد آلیاژی
اسفراین
1.208
90
میلگرد
فولاد متین
0
60000
1399-07-01 17:08:18


قیمت پیشنهادی

اهن لک
3880
0
شهرکرد
1397-12-05 02:21:21
اهن لک
3900
0
شهرکرد
1397-12-05 02:21:21
مجید
8800
0
شهرکرد
1397-12-20 05:02:18
آهن آلات حیدریان
0
8840
1398-01-29 09:08:46