پروفیل مهدی


معرفی


1
4
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
2.5
20 * 20
پروفیل مهدی
0
20000
1399-07-02 11:28:19

کالا ها

قوطی و پروفیل
صدرا تهران
6
4
60 * 60
ابعادی
پروفیل مهدی
0
207000
1399-07-07 19:56:09
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2.5
60 * 40
ابعادی
پروفیل مهدی
0
20500
1399-07-03 06:49:55
قوطی و پروفیل
مشهد
6
2
80 * 80
پروفیل مهدی
0
20500
1399-07-02 11:30:06
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
2.5
20 * 20
ابعادی
پروفیل مهدی
0
20000
1399-07-02 11:28:19


قیمت پیشنهادی

شرکت رادین فولاد مهام
3750
3700
متغیر
1397-04-25 15:15:50
اهن الات حاج محمدی
6200
0
تهران شرق
1398-05-20 15:04:13
آهن البرز
5200
0
تهران شرق
1398-05-21 16:36:11
برادران
5850
0
برفیان آمل
1398-07-22 09:24:27