آهن آلات امیری


معرفی


18
67
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
12
کرمانشاه
کارخانه
12
آهن آلات امیری
12222
0
1399-07-04 17:24:46

کالا ها

تیرآهن
8
روس
کارخانه
8
آهن آلات امیری
0
0
1399-07-10 13:56:44
لوله
10
مشهد
10
4
آهن آلات امیری
0
10000
1399-07-10 13:01:54
لوله
10
مشهد
10
5
آهن آلات امیری
0
10000
1399-07-10 13:01:54
قوطی و پروفیل
کیان پرشیا
6
1.5
چهارچوب
آهن آلات امیری
0
1000
1399-07-10 12:53:47
قوطی و پروفیل
کیان پرشیا
6
1.8
چهارچوب
آهن آلات امیری
0
1000
1399-07-10 12:53:47


قیمت پیشنهادی

اهن الات خاکسار
3120
0
ذوب آهن
12
1397-12-05 02:21:19
اهن الات نامدار ودارا
3660000
0
ذوب آهن
12
1399-10-15 14:47:43
مددی
5700
0
فایکو
12
1398-04-16 15:24:23
میران
7020000
0
ذوب آهن
12
1398-04-24 13:59:02