آهن آلات ايفل


معرفی


34
5
0

کالا انتخاب شده

ورق
اکسین
ST37
فابریک 6 متری
12
2
آهن آلات ايفل
0
15100
1399-07-02 12:09:38

کالا ها

قوطی و پروفیل
کیان پرشیا
6
2
آهن آلات ايفل
22000
0
1399-07-02 12:10:48
ورق
اکسین
ST37
فابریک 6 متری
12
2
آهن آلات ايفل
0
15100
1399-07-02 12:09:38
ورق
مبارکه
ST52
فابریک
15
1.5
آهن آلات ايفل
15000
0
1399-07-02 12:08:06
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
1.5
1.5
آهن آلات ايفل
0
15000
1399-07-01 16:34:13
لوله
½
چین
½
آهن آلات ايفل
0
29000
1399-07-01 16:32:24


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
5
3780
کاویان
1397-10-25 07:34:05
اهن الات نامدار ودارا
14700
0
مبارکه
1399-08-06 13:25:14
اهن الات نامدار ودارا
0
4250
فولاد سبا
1397-12-05 02:21:23
اهن الات نامدار ودارا
0
4260
فولاد سبا
1397-12-05 02:21:23