آهن آلات امیری


معرفی


18
67
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
10
روس
کارخانه
10
آهن آلات امیری
1200
12000
1399-07-10 12:07:46

کالا ها

تیرآهن
8
روس
کارخانه
8
آهن آلات امیری
0
0
1399-07-10 13:56:44
لوله
10
مشهد
10
4
آهن آلات امیری
0
10000
1399-07-10 13:01:54
لوله
10
مشهد
10
5
آهن آلات امیری
0
10000
1399-07-10 13:01:54
قوطی و پروفیل
کیان پرشیا
6
1.5
چهارچوب
آهن آلات امیری
0
1000
1399-07-10 12:53:47
قوطی و پروفیل
کیان پرشیا
6
1.8
چهارچوب
آهن آلات امیری
0
1000
1399-07-10 12:53:47


قیمت پیشنهادی

اهن الات حاج محمدی
0
4650
ذوب آهن
10
1398-09-11 11:15:26
آهن آلات برادران خانوردیلو
1250000
1250000
ترک
10
1399-04-09 17:28:46
آهن آلات امیری
0
12222
کرمانشاه
10
1399-07-04 17:24:46
آهن آلات امیری
0
12444
اکراین
10
1399-07-04 17:47:44