آهن آلات ايفل


معرفی


5
13
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
تهران شرق
3.5
آهن آلات ايفل
22500
23000
1399-08-17 14:40:11

کالا ها

قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
2
30*60
آهن آلات ايفل
0
23000
1399-08-17 14:50:46
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
10
1.5
آهن آلات ايفل
0
15200
1399-08-17 14:50:14
لوله
2
اهواز
2
آهن آلات ايفل
0
1250000
1399-08-17 14:48:27
قوطی و پروفیل
تهران شرق
1.5
پروفیل
آهن آلات ايفل
22500
23000
1399-08-17 14:40:11
قوطی و پروفیل
تهران شرق
1.8
پروفیل
آهن آلات ايفل
22500
23000
1399-08-17 14:40:11


قیمت پیشنهادی

اهن الات نوین
0
6150
پایا اصفهان
1398-06-30 10:53:51
اهن الات حاج محمدی
7100
7200
پایا اصفهان
1399-03-01 10:33:59