آسان فولاد ایرانیان


معرفی


-127
9
0

کالا ها

میلگرد
25
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
25
آسان فولاد ایرانیان
4245
4250
1397-11-23 23:36:39
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
آسان فولاد ایرانیان
4245
4250
1397-11-23 23:36:39
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
آسان فولاد ایرانیان
4245
4250
1397-11-23 23:36:38
ورق
کاویان
فابریک 6 متری
20
1.5
آسان فولاد ایرانیان
4350
4320
1397-11-23 11:50:00