برشکاری ستینه


معرفی

بورس ورق روغنی /سیاه /گالوانیزه /آجدار برشکاری انواع رول به شیت


507
4
0

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
3
1
برشکاری ستینه
0
63000
1398-04-05 20:00:05
ورق
قزاق
ST37
رول پا برش
2
1
برشکاری ستینه
0
63800
1398-04-05 19:59:12
ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
3
1.5
برشکاری ستینه
64000
64000
1398-04-05 19:58:54
ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
3
1
برشکاری ستینه
67000
67000
1398-03-12 21:14:31