روزبهی


معرفی


430
23
0

کالا ها

میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
روزبهی
0
119000
1399-09-17 17:22:29
میلگرد
16
سیرجان
A3
12 متری
مشکی
16
روزبهی
0
120000
1399-09-17 17:22:03
میلگرد
12
سیرجان
A3
12 متری
مشکی
12
روزبهی
0
117000
1399-09-16 15:22:30
میلگرد
14
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
14
روزبهی
0
110000
1399-09-16 15:22:21
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2
100*100
روزبهی
0
195000
1399-09-16 15:12:55