روزبهی


معرفی


430
23
0

کالا ها

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
روزبهی
0
111000
1399-09-16 15:12:35
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
روزبهی
0
40800
1398-07-28 19:20:50
میلگرد
16
صبا فولاد زاگرس
A3
12 متری
مشکی
16
روزبهی
0
4080
1398-07-26 08:36:21
ورق
سمنان
رول پابرش
0.55
1.25
روزبهی
0
88000
1398-07-26 08:36:01
نبشی
5
ذوب آهن اصفهان
6 متری
5
5
روزبهی
0
4450
1398-07-26 08:35:38