آهن آلات جاوید


معرفی


252
15
0

کالا ها

میلگرد
18
البرز
A3
12 متری
مشکی
18
آهن آلات جاوید
0
8100
1399-04-11 19:54:19
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
آهن آلات جاوید
0
8150
1399-04-11 19:54:11
تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
آهن آلات جاوید
0
1520000
1399-04-10 19:07:02
میلگرد
16
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
16
آهن آلات جاوید
0
8150
1399-04-10 19:06:02
میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
آهن آلات جاوید
0
8150
1399-04-10 19:05:49