فرید


معرفی


485
32
0

کالا ها

میلگرد
16
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
16
فرید
0
4720
1398-09-30 09:25:37
میلگرد
20
فایکو
A3
12 متری
مشکی
20
فرید
4680
0
1398-09-30 09:25:25
میلگرد
18
آریا ذوب
A3
12 متری
مشکی
18
فرید
0
4700
1398-09-30 09:25:16
میلگرد
5.5
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
5.5
فرید
0
5100
1398-09-30 09:24:59
میلگرد
12
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
12
فرید
0
4710
1398-09-30 09:24:45