فرید


معرفی


485
32
0

کالا ها

میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
فرید
4700
4800
1398-09-30 09:24:39
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
فرید
0
870000
1398-09-30 09:24:31
میلگرد
16
پرشین
A3
12 متری
مشکی
16
فرید
0
4620
1398-09-30 09:24:05
قوطی و پروفیل
میلاد یزد
6
6
فرید
0
5000
1398-09-30 09:23:44
تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
فرید
0
1060000
1398-09-30 09:23:36