فرید


معرفی


485
32
0

کالا ها

میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
فرید
4680
0
1398-09-30 09:20:01
میلگرد
10
پرشین
A3
12 متری
مشکی
10
فرید
0
4700
1398-09-23 10:39:54
میلگرد
20
پرشین
A3
12 متری
مشکی
20
فرید
0
4380
1398-09-02 09:44:11
میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
فرید
0
4350
1398-09-02 09:40:56
میلگرد
8
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
8
فرید
0
4100
1398-07-23 10:37:20