فرید


معرفی


485
32
0

کالا ها

میلگرد
10
درپاد
A3
12 متری
مشکی
10
فرید
4100
0
1398-07-23 10:37:13
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
فرید
0
4100
1398-07-23 10:37:08
میلگرد
10
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
10
فرید
4042
0
1398-07-14 11:04:46
میلگرد
22
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
22
فرید
3942
0
1398-07-14 11:04:46
میلگرد
20
کویر کاشان
A3
12 متری
مشکی
20
فرید
4150
0
1398-07-14 10:45:29