فرید


معرفی


485
32
0

کالا ها

میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
فرید
0
4060
1398-07-14 10:27:36
میلگرد
14
پرشین
A3
12 متری
مشکی
14
فرید
0
4050
1398-07-14 10:27:27